සෙවීම

කණ්ඩාගේ කොලම ~ Kanda's Column

මග තොට, වග තුග – Travel & Lifestyle

මාසය

ජනවාරි 2020

Wadi Al Helo – වාදි අල් හීලෝ

Wadi Al Helo 1

Wadi Al Helo is a small town in the Emirate of Sharjah which is part of the United Arab Emirates (UAE). The name literally means ‘The Sweet Valley’’ when translated from Arabic. It’s located about 100 km away from the center of Sharjah city and about 25 km away from the coastal city of Kalba.

Easiest way to reach here is by is by Sharjah – Kalba Road (E102). If you are travelling from Sharjah you will have to take a “U” turn just before the Kalba Tunnel and Helo valley is on the right side of the road. However the entrance is couple of kilometers further away from Kalba Tunnel. Continue reading “Wadi Al Helo – වාදි අල් හීලෝ”

අම්මා …

Amma

අකලට සැඟවුනිය ඉරුදෙවි පෙර     පවට
වියැකුණි එළිය මග සෙව් තුනු දරු කැලට
නොනිමි විරියකින් දිවි බර ගෙන     උරට
විය ඇය පුන් සඳක් දිදුලන දිව රෑ   දෙකට

පෙන්වා මග නොමග සදමින් සෙවන නිති
වැරදුනු තැනක වෙර දී සිප් සදා          සති
විනි දිවිපහුර සවි පවසනු වදන්         නැති
හද රැඳි සෙනේ පාමින් නිති පුදමි        තුති

සුභ උපන්දිනයක් අම්මා !

Start a Blog at WordPress.com.

ඉහළ ↑

%d bloggers like this: