ගං ඔටුවා සහ රජ ඔටුවා !

camels

බොලොග් කටුවට කොටන්නේ මක්කදැයි සිතමින් ඔලුව කහමින් කල්පනා කරන අතරතුර කණ්ඩාගේ ටිකිරි මොළයට නැවතත් ආවේ ඔටුවන් ගැනමය … කණ්ඩාට ඔටුවන් පත්තියන් වෙලා යයි රට්ටු කයි කතන්දර හැදීමට ඉඩ ඇත … නමුත් කණ්ඩාට තවම එහෙමටම පයිත්තියං නැත !

පුරස්නය නම් ඔටුවන් ගැන නොලියාම බැරි රස කතා හැට හුටහමාරක් උඩ මතු වීමට පොර බදමින් කණ්ඩාගේ ඔලු ගෙඩිය තුළ කැකෑරීමය … Continue reading “පරිප්පුවන්ගේ කතා ~ II කොටස”