වානර සම්පත් කළමණාකරනය සහ ඔටු වීසා !!!

Monkey 2.jpg

කණ්ඩ දැන් ඉන්න කොම්පැනියෙ වැඩ කරන්න පටන් අරන් අවුරුදු දෙහෙකට වැඩියි, දවස් ඉගිල්ලිලා යන ඉක්මන … !

ඒ අස්සෙන් වීසා අලුත් කරන්න කාලෙත් හරි, ඉස්සර වගේ නෙමෙයි මෙහේ වැඩ කරන ජනතාවට වීසා දෙන්නෙ අවුරුදු දෙකකට විතරයි ! Continue reading “මැදක් නැති පෙර දිග ~ IV කොටස”